OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEI / Genesis s.r.o., IČ 25110241, DIČ CZ25110241, se sídlem Postoloprtská 2675, Louny, 440 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50747 jako prodávající (dále jen „PEI-Genesis“ nebo „prodávající“)

a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

PŘEHLED:

PŘEHLED:

 1. Základní informace
 2. Objednávání zboží
 3. Platební podmínky
 4. Doba a způsob dodání
 5. Záruka zboží
 6. Reklamace
 7. Ochrana osobních údajů

1. Základní informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Zboží se vystavuje na fakturu či proforma fakturu, vzhledem k předchozí spolupráci se zákazníkem. V případě nového zákazníka jsou vyžadované 2 zálohové faktury, kdy je zákazníkovi zboží vyrobeno/ či v případě hotového výrobku zasláno po zaplacení dokladu.

V případě objednávky pod 2000 Kč může být účtován administrativní poplatek.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 • CENY

Kupujícímu je v našem systému určena cenová kategorie dle předmětu obchodní činnosti a objemu zakázek.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, Ex Works PEI-Genesis Praha nebo Louny. Cena zboží se řídí dle platného ceníku v době odeslání objednávky, nebo dle nabídky, která je kupujícímu poskytnuta prodávajícím. V případě rozsáhlejších dodávek a projektů je možné zpracovat individuální nabídku.

Při větších projektech či odběrech prodávající může poskytnout slevy na ceny dané cenové kategorie. Pro výpočet slev je rozhodující cena bez DPH.

PEI / Genesis s.r.o si vyhrazuje právo na změnu cen i v průběhu platnosti ceníku – ten je aktualizován minimálně jednou za rok.

 

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

2.1. Nový zákazník, nebo neaktivní zákazník po dobu 3 let:

Novému zákazníkovi zašleme formulář „Schválení odběratele“, který žádáme na oficiálním hlavičkovém papíře, či s razítkem společnosti, který následně zadáváme do našeho systému.

Zákazník, který u nás neobjednal déle než 3 roky, je v našem systému deaktivován a v případě objednávky brán jako nový zákazník.

.
2.2. Písemné objednávky a její základní náležitosti:

Poptávky a objednávky přijímáme osobně (písemně doložitelným způsobem), poštou či e-mailem.
Prodávající vyžaduje, aby objednávka byla vždy písemná a obsahovala následující základní informace:

u objednávek e-mailem či poštou:

 • slovo „závazná objednávka“
 • název, adresu a IČO kupujícího
 • objednací číslo zboží, přesný název zboží, požadované množství
 • způsob dodání (osobní odběr, kurýrní službou, poštou apod.)
 • jméno a podpis kupujícího, resp. osoby oprávněné za kupujícího jednat
 • cena zboží

Pokud není objednávka potvrzena nebo odmítnuta do jednoho týdne, považujte ji za nedoručenou a spojte se s námi telefonicky.

2.3. Zrušení objednávky:

V případě stornování objednávky vyžadujeme písemné zrušení objednávky. Prodávající může účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši až 70 % z kupní ceny bez DPH v případě, že byla již zahájena výroba či proběhl nákup materiálu.

V případě, že objednávka výrobků na zakázku je písemně stornována poté, co byla kupujícímu již vystavena faktura, prodávající si vyhrazuje právo účtovat plnou cenu za tento výrobek.

2.4. Objednávání výrobků na míru:

U objednávek propojovacích kabelů se specifickou konfigurací vyžaduje prodávající, aby kupující vyplnil formulář o zapojení.
Bez řádně vyplněného formuláře o zapojení a podpisu kupujícího prodávající nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost propojovacího kabelu a výrobek bude kupujícímu v celkové kupní ceně vyfakturován včetně nákladů na dodatečné opravy.

2.5. Backlog:

Backlog shrnuje informace o otevřených objednávkách a informace o předpokládaných termínech dodání. Prodávající může kupujícího pravidelně informovat o aktuálním stavu neodebraného zboží.

2.6. Zápůjčky:

Prodávající může poskytnout zboží (nebo výrobky) kupujícímu na dohodnutou dobu formou zápůjčky. Pro vyzkoušení jeho vlastnosti, může být zápůjčka poskytnuta po dohodě i bezplatně. 

Kupující vystaví standardní písemnou objednávku se žádostí o zápůjčku. Zboží bude kupujícímu dodáno na základě Zápůjčkové smlouvy.

Nerozhodne-li se kupující o koupi zapůjčeného zboží (nebo výrobků), je povinen jej vrátit nejpozději v poslední den doby zápůjčky do sídla prodávajícího.  Pokud tak neučiní, zboží nebo výrobek mu bude automaticky vyfakturován.

Ostatní pravidla týkající se bezplatných i zpoplatněných zápůjček se řídí Všeobecnými podmínkami poskytování půjček zboží (Půjčovním řádem), který je nedílnou součástí Zápůjčkové smlouvy.

2.7. Výroba z materiálu dodaného zákazníkem

Tento materiál je skladován v centrálním uzamčeném skladu.

Pokud je tento materiál uskladněn po dobu delší než 30 dnů, prodávající provádí pravidelné inventury, několikrát do roka nebo na požádání kupujícího. Prodávající na sebe bere zodpovědnost za svěřený materiál.

Kupující musí počítat při výrobě se vznikem běžného odpadu.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Splatnost:

Novým zákazníkům (kupující, kteří u prodávajícího činí první nákup) bude zboží vydáno až po provedení bankovního převodu (formou zálohové faktury). Po uskutečnění prvních 2 nákupů platbou předem, lze dohodnout další platby kupní ceny na fakturu se splatností 14 kalendářních dnů. Datem splatnosti se rozumí datum připsání platby kupujícího na účet prodávajícího.

Na žádost kupujícího může prodávající splatnost prodloužit s přihlédnutím k platební morálce a objemu vzájemného obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo splatnost faktur k nově přijatým objednávkám zkrátit. O této změně však musí kupujícího písemně informovat před přijetím objednávky.

3.2. Prodlení s placením kupní ceny:

V případě, že kupující neuhradí fakturu do data splatnosti, bude 3x vyzván telefonicky nebo emailem k zaplacení.

Prodávající je oprávněn k penalizaci kupujícího. Penalizační faktura bude kupujícímu vystavena za veškeré jeho nezaplacené faktury, které jsou více než 14 dní po splatnosti. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % p.a. z dlužné částky od počátku prodlení. Prodávající může v odůvodněných případech tento úrok z prodlení prominout. Na prominutí však není právní nárok.

3.3. Pozastavení dodávek:

V případě, že kupující má nezaplacené faktury více než 60 dnů po splatnosti, nebude mu umožněn odběr zboží či výrobků na fakturu. Další odběry na fakturu jsou povoleny až po uhrazení všech faktur po splatnosti.

Prodávající může s přihlédnutím k platební morálce v minulosti a objemu vzájemného obchodu rozhodnout o dalším odběru oproti platbě předem (formou zálohové faktury). Předností bude však uhrazení všech nezaplacených faktur po splatnosti.

3.4. Vlastnické právo:

Vlastnické právo k předmětnému zboží nabývá kupující až po úplném zaplacení kupní ceny.

 

4. DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ

4.1.

Prioritním záměrem prodávajícího je sdělit dodací termín nejpozději do 48 hodin po obdržení písemné objednávky. Zboží, které je skladem, je k okamžitému odběru. Dodací lhůtu zboží (nebo výrobků), které nejsou skladem, sdělí prodávající kupujícímu. Prodávající má povinnost dodržet stanovenou dodací lhůtu, není-li dohodnuto jinak. 

4.2.

Kupující je povinen odebrat připravené zboží (nebo výrobky) bez zbytečného odkladu. Zboží lze odebrat osobně v sídle kupujícího (Praha, Louny), či prostřednictvím dopravce. V obou případech je kupující povinen zkontrolovat stav dodávky a převzít zboží podpisem na dodacím či přepravním listě. 

Zboží je dodáváno způsobem Ex Works PEI-Genesis Praha nebo Louny, není-li dohodnuto jinak.

4.3.

Pokud údaje, funkčnost či kvalita dodané zakázky nesouhlasí s písemnou objednávkou či dodacím listem, žádáme kupujícího tento fakt bezodkladně oznámit prodávajícímu formou RMA dokumentu. RMA Formulář je k dispozici na www stránkách nebo muže být kupujícímu zaslán e-mailem.

4.4.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží (nebo výrobky) v dohodnutém termínu nebo neurčil způsob dodání, prodávající vyzve kupujícího k vyzvednutí zakázky 3x e-mailem.

 

5. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

5.1.

Standardní záruka v režimu B2B na zboží a výrobky společnosti PEI-Genesis je 12 měsíců. Na základě dohody může být prodloužena. U ostatních produktů se prodávající zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Společnost PEI-Genesis garantuje, že její výrobky vyhovují veškerým požadavkům na funkčnost a splňují parametry uvedené v měřících protokolech, pokud jsou součástí dodávky.

5.2.
Záruční lhůta se počítá ode dne dodání zboží.

5.3.

Záruka na zboží zaniká v následujících případech:

 • neodborným zacházením, obsluhou nebo neodbornou instalací,
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením,
 • používáním dodaného zboží v rozporu s přiloženou dokumentací a návody k obsluze,
 • vnějšími vlivy nebo škody způsobené vyšší mocí (např. přepětí v elektrické síti a živelní pohromy),
 • zásahem a úpravami do dodaného zboží v rozporu s přiloženou dokumentací a návody k obsluze.
 • v ostatních případech dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění)

5.4.
Prodejce není odpovědný za jakékoli ztráty způsobené kupujícímu v souvislosti s nákupem, přepravou, instalací nebo poruchou zařízení.

 

6. REKLAMACE

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.
6.1. Typy reklamací:
• závady na zboží
• chybné dodávky
• vrácení zboží

6.2. RMA formulář a žádost o reklamaci nebo vrácení zboží:

6.2.1.

RMA formulář slouží k identifikaci vrácení zásilky nebo reklamaci na zboží, které bylo dodáno kupujícímu.

6.2.2.

Prodávající přijímá žádost o reklamaci jen formou řádně vyplněného RMA formuláři. Formulář je k naleznutí na www stránkách nebo muže být kupujícímu zaslán e-mailem.

6.2.3.

Prodávající je povinen se vyjádřit k reklamaci nejpozději do 2 pracovních dnů a sdělit kupujícímu, jak bude k reklamaci přistoupeno. Prodávající je oprávněn ve lhůtě 30 dnů od data přijetí reklamovaného zboží včetně RMA formuláře přezkoumat odůvodněnost reklamace a vyřídit ji jedním ze způsobů daných Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

6.2.4.

Kupující je povinen doručit reklamované zboží do sídla prodávajícího na vlastní náklady. Zboží (nebo výrobky) je nutné doručit v originálním balení, označení, včetně veškerého příslušenství. V případě, že zboží (nebo výrobky) nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti včetně RMA formuláře, může být zboží (nebo výrobky) na náklady kupujícího zasláno zpět. Prodávající může přeúčtovat kupujícímu náklady na uvedení zboží či výrobků do původního stavu.

6.2.5.

V případě vrácení zboží či výrobků platí podmínky popsané v článku č. 2.3.

6.2.6.

V případě, že reklamované zboží nebude doručeno do 7 kalendářních dnů od data přijetí RMA, vyhrazuje si prodávající právo danou reklamaci ukončit.

6.2.7.

Kupující je povinen zboží okamžitě po jeho převzetí či dodání rozbalit, provést řádnou kontrolu a jeho odzkoušení s řádnou péčí. Jakékoliv vady v množství, jakosti a provedení zboží oproti objednávce nebo dodacím dokladům je třeba oznámit neprodleně prodávajícímu, nejpozději však do 5 dnů od převzetí či dodání zboží kupujícímu. Po této lhůtě není prodávající povinen reklamaci uznat.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo (případně doplnit další údaje, které se budou zpracovávat – platební údaje atp.).
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než smluvnímu dopravci, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo
Doba uložení
Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
PRO PLÁTCE DPH:
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.